Vedtægter

Her er vores vedtægter

§1 Foreningens navn og formål

Foreningens navn er Herborg Friskoles Støtteforening og dens formål er:

At arbejde aktiv for en Friskole i Herborg.
At skaffe midler til gennemførelse af opgaver, der kan være til gavn og glæde for friskolens brugere.
At arbejde positivt for Friskolen, som et naturligt samlingssted for lokalbefolkningen.

§2 Medlemskab og Kontingent

Herborg Friskoles Støtteforening er upolitisk; og enhver, der måtte ønske det, kan optages som medlem. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen Medlemskab opnås ved køb af medlemskort til Herborg Friskole Støtteforening.

§3 Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer samt en repræsentant fra Friskolens bestyrelse og Friskolens leder; dog har de 2 sidst nævnte ikke stemmeret. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. På generalforsamlingen vælges desuden hvert år to bestyrelsessuppleanter samt to revisorer.

§4 Forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder skal afholdes, når formanden eller et flertal af bestyrelsen ønsker dette. Beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§5 Uddeling af økonomisk støtte

Uddeling af økonomisk støtte kan kun ske efter skriftlig ansøgning fra Friskolen.

§6 Økonomi og Regnskab

Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling i revideret stand. Det er revisorernes pligt mindst en gang i løbet af året at gennemgå regnskab og bilag. Udgifterne skal attesteres af formanden eller kassereren Foreningens midler indsættes på en konto i et pengeinstitut og administreres på forsvarlig vis af bestyrelsen.

§7 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.

§8 Generalforsamling

Generalforsamlingen er øverste myndighed og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. marts til 30. april med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
5. Valg af to revisorer.
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt.

På valg er i lige årstal 2 medlemmer – og ulige årstal 3 medlemmer. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal udformes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Forslag og afstemninger på generalforsamlingen foretages skriftligt, blot et medlem ønsker dette. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.

§9 Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstra ordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt begærer dette. Ekstra ordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§10 Stemmeret

Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, der har betalt deres kontingent inden generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

§11 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringerne. Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen.

§12 Ophævelse af foreningen

Ophævelse af foreningen kan kun ske på en ordinær generalforsamling, hvor dette emne er optaget som et særligt punkt på dagsordenen Ophævelsen kan vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Såfremt vedtagelsen sker med et mindre stemmetal, kan ophævelsen kun ske ved indkaldelse til en ekstra ordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Ved ophævelse af foreningen, tilfalder dens midler en fond, der skal støtte lokale formål i Herborg.

Ovenstående vedtægter blev godkendt på den stiftende generalforsamling den 19. juni 2007.

Dirigent: Erling Gaasdal

Hvad kan Børnehuset Trekløveren tilbyde dit barn

Se nedenstående og læs mere om hvad vi kan tilbyde dit barn i vores børnehus